Kierunek Unikatowy Analityka Gospodarcza

Aktualności O projekcie Staże Stypendia Koło naukowe Kurs
przedsiębiorczości
Platforma Kontakt

Staże


Komunikat nr 7 dotyczący wyników postępowania kwalifikacyjnego studentów ubiegających się o przyznanie staży zawodowych - IV edycja
16.02.2015 12:35:43

W dniu 16.02.2015 r. w odbyło się posiedzenie Komisji ds. staży, którego przedmiotem było przeprowadzenie klasyfikacji studentów kierunku Analityka gospodarcza, ubiegających się o płatne 3-miesięczne staże studenckie.Procedura kwalifikacji odbyła się zgodnie wytycznymi zawartymi we wniosku Projektu oraz na podstawie Regulaminu staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu „Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA”.  Dokonano oceny i zakwalifikowano na staż studencki kandydatów biorąc pod uwagę:

a) uzyskaną średnią ocen za studiów – max. 50 pkt.,

b) aktywność naukową lub/i organizacyjną (np. publikacja artykułów, udział w pracach koła naukowego, udział w konferencjach, udział w szkoleniach itp.) – max. 30 pkt.

Na ogłoszony konkurs w dniu 29.01.2015 r. aplikację złożyło 15 studentów kierunku Analityka gospodarcza, studiujących na  5 sem. stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

Komisja określiła warunki i skale oceny osiągnięć naukowych kandydatów ubiegających się o staż, poddała merytorycznej analizie i weryfikacji dokumentację kandydatów.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ds. staży postanowiła zakwalifikować 10 pierwszych studentów, którzy:

a) uzyskali najwyższą liczbę punktów,

b) zostali zaakceptowani przez Przyjmującego,

c) uzyskali zgodę Koordynatora Projektu na proponowaną tematykę stażu, zgodną z kierunkiem studiów.

d) złożą Wstępne oświadczenie - Program stażu do 24 lutego br. oraz podpiszą umowę o staż zawieraną pomiędzy Uniwersytetem, Przyjmującym i Stażystą w terminie do dnia 2 marca br.


Lista rankingowa studentów ubiegających się o staż studencki - IV edycja


© 2012 Kierunek Unikatowy Analityka Gospodarcza